Onthaal > Praktische informatie > Algemene verkoopsvoorwaarden

      Algemene verkoopsvoorwaarden

VOORWERP

 • Dit document, verder « Algemene Verkoopsvoorwaarden » (« AVV »), is van toepassing op alle aanbiedingen van opleidingen die worden gedaan door de Vennootschap, een filiaal van de groep ABILWAYS, en die het voorwerp zijn van een bestelling van de Klant, te weten face-to-face opleidingen en e-learning opleidingen die overeenstemmen met opleidingsmodules in een beveiligde elektronische ruimte in e-learning vorm (of Open Opleidingen en Op Afstand – OOOA), toegankelijk vanaf haar platform. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover het paritair comité waaronder de Klant valt, bij wijze van sectorale collectieve arbeidsovereenkomst, het geven van face-to-face opleidingen of e-learning opleidingen toestaat in het voordeel van de werknemer.
 • De bestelling wordt geacht vaststaand en definitief te zijn wanneer de Klant het ondertekende inschrijvingsdocument via om het even welk middel (per fax, elektronische drager of gewone brief) terugzendt. Voor elke opleiding ontvangt de Klant twee exemplaren van de opleidingsovereenkomst waarvan één exemplaar verplicht moet worden teruggestuurd door de Klant, ondertekend en voorzien van de ondernemingsstempel van de Klant.
 • Door het plaatsen van de bestelling gaat de Klant volledig en zonder voorbehoud akkoord met de huidige AVV en de bijlage. De Klant staat in voor de naleving ervan door al haar personeel, aangestelden en agenten.
 • De Klant erkent dat hij voorafgaand aan het ondertekenen van de bestelbon voldoende informatie en advies gekregen heeft van de Vennootschap om hem toe te laten zich ervan te verzekeren dat het aanbod van diensten passend is voor zijn noden.
 • De Vennootschap houdt zich het recht voor om huidige algemene voorwaarden op gelijk welk moment te herzien, waarbij de nieuwe voorwaarden van toepassing zijn op elke nieuwe bestelling ongeacht hoe ver in de tijd de relaties tussen de Vennootschap en de Klant teruggaan.

TARIEVEN

 • De prijs per deelnemer wordt vermeld op elke opleidingsfiche. De tarieven zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de Vennootschap en in de catalogus van opleidingen van het lopend jaar.
 • De inschrijving wordt verricht op naam van de natuurlijke persoon die deelneemt, maar de Klant van de Vennootschap is de onderneming of contracterende instelling die vermeld staat op het inschrijvingsdocument en die de prijs van de opleiding betaalt.
 • Alle prijzen worden in euro vermeld, zonder inbegrip van belastingen en zijn dus te verhogen met de BTW van toepassing op de dag van inschrijving.
 • Elke begonnen opleiding of cyclus is in haar geheel verschuldigd ten titel van schadevergoeding, zelfs wanneer de deelnemer zich niet heeft aangeboden.
 • Onze tarieven zijn forfaitair. In geval van een face-to-face opleiding of waarin een gedeelte face-to-face opleiding vervat is, omvatten de tarieven de pedagogische documentatie die wordt verstrekt.

BETALING

 • De betaling van de volledige prijs voor de opleiding moet worden voldaan bij de inschrijving, of bij ontvangst van de factuur, contant, zonder korting, per overschrijving behoudens andere bijzondere bepalingen.
 • Elke betaling na de vervaldatum die wordt vermeld op de facturen van de Vennootschap geeft aanleiding tot de toepassing van een boete wegens laattijdige betaling die gelijk is aan driemaal de wettelijke interestvoet en een forfaitaire schadevergoeding van 40 €. Zij zijn van rechtswege opeisbaar zonder dat een ingebrekestelling vereist is.
 • De Vennootschap behoudt zich het recht voor om :
  - de deelnemer van de opleiding uit te sluiten als de Klant niet zijn bestelbon heeft overgemaakt aan de Vennootschap voor de aanvang van de opleiding ;
  - elke deelnemer waarvan het gedrag de goede afloop van de face-to-face opleiding zou verstoren en/of ernstig tekort zou doen aan huidige AVV uit te sluiten van elke face-to-face opleiding en dit op om het even welk tijdstip;
  - iedere deelnemer die valse verklaringen doet bij de inschrijving de toegang tot een e-learning opleidingsmodule te ontzeggen zonder schadevergoeding ;
  - op basis van legitieme en niet-discriminatoire redenen de inschrijving van een Klant te weigeren en in het bijzonder om elke bestelling te weigeren van een Klant waartegen een geding aanhangig is met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

ANNULERINGEN / VERVANGINGEN / UITSTEL

 • Moeten schriftelijk worden geformuleerd :
  - De annulering van face-to-face opleidingen geeft aanleiding tot een integrale terugbetaling of een tegoedbon, als ze wordt ontvangen ten laatste twee weken voor aanvang van de opleiding. Voorbij deze datum, is het bedrag dat wordt ingehouden 30% van de inschrijvingsprijs indien de annulering tien dagen of meer voor aanvang van de opleiding wordt ontvangen, 50% van de inschrijvingsprijs indien ze minder dan 10 dagen voor de aanvang van de opleiding wordt ontvangen of 100% van de inschrijvingsprijs indien de annulering minder dan drie dagen voor de dag van aanvang van de opleiding gebeurt, ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Indien de deelnemer evenwel tegelijkertijd met zijn annulering zich herinschrijft voor een opleiding die geprogrammeerd is voor hetzelfde jaar als de oorspronkelijk voorziene, dan is hij tot geen enkele forfaitaire schadevergoeding gehouden, op voorwaarde dat hij de nieuwe deelneming niet annuleert en dit ongeacht de datum van annulering.
  - De annuleringen van e-learning opleidingen, zelfs indien ze ook een face-to-face opleiding omvatten, zijn het voorwerp van een schadevergoeding die overeenstemt met de volledige inschrijvingskost voor de opleiding.
  - De annulering kan in geen geval worden toegerekend op het bedrag van de tegemoetkoming van de deelneming aan de ontwikkeling van de professionele opleiding.
 • Voor de face-to-face opleidingen zijn vervangers van de deelnemers toegelaten op gelijk welk moment en zonder kosten na schriftelijke communicatie van de namen en contactgegevens van de vervanger.
 • Voor de e-learning opleidingen zijn vervangingen van deelnemers toegelaten zonder kosten, op voorwaarde dat de Vennootschap zeven dagen op voorhand schriftelijk op de hoogte werd gebracht van de namen en contactgegevens van de vervanger. Bij gebreke hieraan te voldoen is een schadevergoeding verschuldigd aan de Vennootschap die overeenstemt met de kost van inschrijving voor de betreffende opleiding.
 • Indien het aantal deelnemers aan een opleiding onvoldoende wordt geacht vanuit pedagogisch oogpunt, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om die opleiding te annuleren ten laatste een week voor de voorziene aanvangsdatum. De inschrijvingskosten die werden betaald zullen volledig worden terugbetaald of zo u wenst, zal er een tegoedbon worden verstrekt.
 • De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de opleiding uit te stellen, de locatie te wijzigen, de inhoud van het programma of de lesgevers te wijzigen, indien de omstandigheden onafhankelijk van haar wil haar hiertoe nopen. Dit alles met inachtname van dezelfde pedagogische kwaliteit als de initiële opleiding.

E-LEARNING

 • In geval van bestelling van een « e-learning » product, worden de specifieke voorwaarden van toegang tot de modules en hun eigenschappen toegelicht in de « BIJZONDERE VOORWAARDEN E-LEARNING », die voorwerp uitmaken van een apart document en dat in bijlage toegevoegd wordt aan huidig document, en die eveneens worden vermeld, in hun meest recente versie.
 • De aanvaarding van de Bijzondere Voorwaarden brengt de aanvaarding van huidige AVV met zich mee.
 • AANSPRAKELIJKHEID - SCHADEVERGOEDINGEN

 • De werkgever – of naar gelang het geval de deelnemer – verbindt er zich toe om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten en te behouden gedurende de opleiding. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid moet lichamelijke, onlichamelijke, directe en indirecte schadegevallen dekken die veroorzaakt worden door zijn handelingen of die van zijn werknemers ten nadele van de Vennootschap. Hij verbindt er zich eveneens toe om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten en te behouden die eveneens als verzekerde de Vennootschap aanduidt voor alle handelingen die schade toebrengen aan derden die zouden zijn veroorzaakt door de deelnemer en die een clausule bevat houdende de verzaking aan regres op zodanige wijze dat de Vennootschap niet kan worden aangezocht en niet kan worden verontrust.
 • De aansprakelijkheid van de Vennootschap tegenover de Klant is beperkt tot de schadeloosstelling van de directe schade welke kan worden aangetoond door de Klant en die in elk geval beperkt is tot het bedrag dat werd betaald door de Klant ten titel van de geleverde prestatie.
 • In geen enkel geval kan de aansprakelijkheid van de Vennootschap worden aangewend voor vergoeding van indirecte schade zoals verlies van gegevens, bestanden, verlies van exploitatie, commerciële nadelen, gebrek aan winst of afbreuk aan het imago en de reputatie.
 • In elk geval, is de aansprakelijkheid van de Vennootschap uitgesloten in geval van overmacht.
 • CONFIDENTIALITEIT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

 • De Klant mag de voorstellen, werken, studies en concepten, methoden en gereedschap van de Vennootschap slechts gebruiken voor de doelen die worden gestipuleerd bij de bestelling.
 • Alleen de Vennootschap bezit de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden met de opleidingen die ze geeft; zodat het geheel van pedagogische ondersteuning, onder welke vorm dan ook (papier, cijfermatig, mondeling, …) gebruikt in het kader van de bestelling, haar exclusieve eigendom blijft.
 • Het is de Klant verboden om zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Vennootschap of haar rechthebbenden het lesondersteunend materiaal of ander pedagogisch materiaal dat ter beschikking wordt gesteld te gebruiken, te reproduceren direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, aan te passen, te wijzigen, te vertalen, te vertegenwoordigen, te commercialiseren of te verspreiden aan personeelsleden die niet deelnemen aan de opleidingen van de Vennootschap, of aan derden.
 • De partijen verbinden er zich toe om de confidentialiteit te bewaren van de informatie en documenten van economische, technische of commerciële aard van de andere partij, tot welke zij toegang kunnen hebben tijdens de uitvoering van het contract.

COMMUNICATIE

 • De Klant aanvaardt te worden aangesproken door de Vennootschap in hoedanigheid van Klant van een aanbod van diensten in het kader van zijn commerciële activiteit, op kosten van de Vennootschap.
 • Ten dien einde en onder voorbehoud van het respecteren van de bepalingen van bovenvermeld artikel 7 mag de Vennootschap de naam van de Klant vermelden, alsmede een objectieve beschrijving van de aard van de prestaties, in de lijsten van haar referenties met het oog op zowel externe als interne communicatie.

INFORMATIE EN VRIJHEDEN

 • Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, stelt de Vennootschap een behandeling van de persoonsgegevens in het werk die het beheer van inschrijvingen tot doel heeft. De gegevens die u worden gevraagd zijn noodzakelijk voor het behandelen van uw inschrijving en zijn bestemd voor de diensten van de Vennootschap. U heeft toegang tot deze informatie en u kan een rechtzetting vragen bij de Vennootschap via een online aanvraag (verbeteringdb@ifexecutives.com) of per schrijven naar : EFEB SA / NV - Wetenschapsstraat, 41 - 1040 Brussel, met vermelding van uw naam, voornaam en adres.
 • Onze adressen kunnen het voorwerp zijn van overdracht, verhuring of ruil met andere Vennootschappen met commerciële doelstellingen. U kan zich verzetten tegen het doorgeven van deze gegevens volgens de bovenstaande modaliteiten.

BETWISTINGEN EN GEDINGEN

 • Elke betwisting die niet zou zijn geregeld op minnelijke wijze is onderworpen aan het Belgische recht en moet worden gebracht voor de bevoegde Belgische rechtbanken.

EFEB SA / NV – Wetenschapsstraat, 41 - 1040 Brussel
Tél. : +32 (0)2 533 10 20
Fax : +32 (0)2 534 89 81
E-mail : infoclient-ife@abilways.com
Site : http://www.ifebenelux.com

Nieuwe publicaties

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Contactgegevens en wegbeschrijving