Accueil > Formations > Fiche formation

     Marchés publics

Concessieovereenkomsten: werken, diensten en openbaar domein

Welke gevolgen van de wet van 17/6/2016 en het KB op uw praktijk?

Formation dispensée en néerlandais

Met de wet van 17 juni 2016 en het KB van 25 juni 2017 bracht de wetgever een heel nieuw regime tot stand voor concessies van werken en diensten. Deels gebaseerd op de nieuwe overheidsopdrachtenwet, eveneens van 17 juni 2016, verschaft de wet eindelijk duidelijkheid over het verschil tussen overheidsopdrachten en concessies en regelt de wet ook op hoofdlijnen hoe de concessieovereenkomsten moeten worden aanbesteed, welke hun maximumduur is, wat de basisprincipes zijn bij de plaatsing, uitzonderingen, modaliteiten van raming en bekendmaking, enz.

Het KB regelt verdere modaliteiten en bevat ook specifieke bepalingen inzake de uitvoering en wijziging van concessieovereenkomsten.

Overheden zullen voortaan met dit nieuwe regime rekening moeten houden wanneer ze concessies (parkeerconcessies, afvalconcessies, etc.) in de markt zetten.

De wet regelt evenwel niet de domein concessieovereenkomsten. Het past dan ook om eveneens wat deze materie betreft status questionis te maken. De ingebruikgave en valorisatie van overheidsgoederen is immers vaak een cruciale bron van inkomsten voor de overheid of vormt de basis voor nieuwe publieke en private projecten.

Animateur(s)

Steven VAN GARSSE - Uhasselt

Rony VERMEERSCH - STIBBE

Bart GHEYSENS - VLAAMSE OVERHEID

Marlies LERNOUT - UNIVERSITEIT ANTWERPEN

Anthony LOGGHE - Eubelius

Kris DE LANGHE - Orientes

Bart LEYSEN - Port of Antwerpen

 

Objectifs pédagogiques

• De technieken beheersen om gebruiksrechten en zakelijke rechten op het openbaar domein toe te kennen.

• Overzicht van de juridische, financiële en praktische knelpunten bij het realiseren van uw concessieprojecten.

• Voordeel halen uit succesvolle ervaringen.

 

Donderdag 7 december 2017

Erkend door de Orde van de Vlaamse Balies: 6 juridische punten 

Concessieovereenkomsten van werken en diensten

 

Voorzitter:

Steven Van Garsse

Vennoot

EQUATOR ADVOCATEN

Professor

UHASSELT & UNIVERSTITEIT ANTWERPEN

 

Nieuwe wetgeving

Hoe de wet van 17/6/2016 toepassen?

• Hoe is het begrip van concessie gedefinieerd? Wat zijn de aandachtspunten?

• Hoe vermijden om overheidsopdrachten en concessies te verwarren?

• Wat wordt verstaan onder het operationeel risico? Hoe dit criterium contractueel invullen en uitvoeren in de praktijk?

• Aandachtspunten rond de waarde van concessies

• Toepassingsgebied: uitgesloten sectoren en vrijstellingen

• Concessies en publiek-publieke samenwerking: raakvlakken en verschilpunten

Anthony Logghe

Partner

EUBELIUS

 

Plaatsingsprocedure: toelichtingen en richtsnoeren

• Welke gunningsprocedures zijn mogelijk?

- Wat zijn de beperkingen aan de keuzemogelijkheid van de aanbesteder?

- Wanneer zijn onderhandelingen mogelijk?

• Hoe de selectievoorwaarden bepalen?

- De uitlsuitingscriteria

- De corrigerende maatregelen

- De eigenlijke selectievoorwaarden

- Draagkracht van derden

• Hoe zit het met de regelmatigheid?

• Hoe de offertes evalueren?

• De gunning en sluiting van de concessie

- Hoe motiveren?

- Procedurele aandachtpunten en blik op de gewijzigde wet rechtsbescherming van 17 juni 2013.

Bart Gheysens

Juridisch Adviseur

Departement MOW

VLAAMSE OVERHEID

 

Nieuwe regels inzake de uitvoering van concessieovereenkomsten

• Algemene en bijzondere uitvoeringsregels: toepasselijke regels en ruimte voor flexibiliteit voor de aanbesteders

• De concessiedocumenten: verplichte inhoud en aandachtspunten

• Nieuwe regels inzake onderaanneming

- Strijd tegen sociale dumping

• Toegelaten wijzigingen, en voorwaarden hiervoor

- Herzieningsclausule

- Aanvullende werken of diensten

- Onvoorziene omstandigheden

- Vervanging van de concessiehouder

- De minimis-regel

- Niet-substantiële wijzigingen

• Voortijdige beëindiging van de concessie – welke vergoeding?

• Nadere uitvoeringsregels. Wat is nieuw en wat met de (oude) AUR?

Rony Vermeersch

Partner

STIBBE

 

Verbeter uw praktijk:

Capita Selecta uit de praktijk

• Maintenance

• Reporting

• Investeringen & verbeteringen

• Aanpassing aan de normen

• Verlengbaarheid van de termijn

• Staat van het goed voor en na: de praktijk.

ir. Kris De Langhe

Zaakvoerder
ORIENTES
 Gastprofessor
 Antwerp Management School

 

Discussiepanel: Praktische voorbelden op het gebied van concessies voor werken of diensten: hoe de risico’s van onjuiste opvatting van de concessie vermijden?

Anthony Logghe

Rony Vermeersch
 Kris De Langhe

 

Concessies van het openbaar domein

 

Het openbaar domein en het rechtsregime

• De goederen die bij het openbaar domein behoren: de nieuwe criteria en toepassingsgevallen

• Privaat domein: wat is het rechtsregime

• Recente rechtspraak?

• Op welke punten moet men letten?

• Welke regels moet u naleven?

Marlies Lernout

Assistant zakenrecht

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

 

Domeinvergunningen en –concessies en andere gebruiksrechten

• Hoe het gebruik van het openbaar domein en investeringen met elkaar in overeenstemming brengen?

• Is het rentabiliteitsoogmerk verenigbaar met het beginsel van onvervreemdbaarheid?

• Het verschil tussen concessies en vergunningen

• Hoe ingebruikgave organiseren?

Steven Van Garsse

 

Concessies en concessiebeleid in de Haven van Antwerpen

• Hoe verloopt de toewijzing van concessies in de Haven van Antwerpen?

• Met welke regels moet u zich bezighouden?

• Hoe is de Haven georganiseerd?

Bart Leysen

Senior juridisch consulent
 ANTWERP PORT AUTHORITY

Public concerné

Openbaar domein :

• Burgemeesters, schepenen, raadsleden.

• Gemeentesecretarissen, adjunct-secretarissen.

• Beheerders van autonome gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingen.

• Juridische en financiële verantwoordelijken.

• Commerciële verantwoordelijken.

• Dienstverleners.

• Projectverantwoordelijken van publieke of private ondernemingen.

• Verantwoordelijken in een centrale of lokale overheid, ziekenhuis of onderwijsinstelling.

• Verantwoordelijken voor het bouwen, de renovatie en het onderhoud van de netwerken.

• Advocaten en bedrijfsjuristen.

• Notarissen.

• Promotors.

 

Concessieovereenkomsten:

Privésector

• Juridische directeurs.

• Technische directeurs.

• Ingenieurs.

• Advocaten, juristen en juridische raadgevers.

 

Publieke sector

• Administraties, overheidsbedrijven, lokale bevoegdheden.

• Burgemeesters.

• Schepen van openbare werken.

• Algemene directeurs en hun adjuncten.

• Juridische verantwoordelijken.

• Markt- en aankoopverantwoordelijken.

 

Prérequis

Aucun

Approche pédagogique

• Tijdens deze studiedag zullen de belangrijkste punten aan bod komen, om zo een bestek of raadplegingsdocument op te maken evenaks de echte nieuwigheden van de recente wetgeving.

Interactiviteit

• Een programma geïllustreerd door talrijke praktische benaderingen.

• Ontmoeting en uitwisseling met collega’s.

• Hebt u al vragen voor de sprekers? Stuur een mail naar jfdesaintmarcq@ifexecutives.com

Sessions

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les prochaines dates (tél : 02 533 10 22) ou pour avoir cette formation en intra

Tarifs

  • 1 dag excl. btw : 600 €
  • Voormiddag : 400 €
  • Namiddag : 400 €

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès