Accueil > Formations > Fiche formation

     Droit Social - Ressources Humaines

Arbeidsongeschiktheid en ontslag

Hoe gaat men om met arbeids(on)geschikte werknemers? Hoe streng is de ontslagmotivering?

Formation dispensée en néerlandais

Vandaag zijn er in het arbeidsrecht 2 topics die bijzondere aandacht genieten, met name:
- Het onderzoek bij werkhervatting en de gedeeltelijke of gehele werkhervatting al dan niet in het kader van een re-integratietraject; en,
- De motivering van een ontslag als relatief nieuw fenomeen in België in tegenstelling tot onze buurlanden.
Tijdens deze conferentie ontvangt u een update over deze actuele thema’s rondom de individuele arbeidsovereenkomst alsook een stand van zaken in de rechtspraak rond ontslagmotivering.

 

Objectifs pédagogiques

• Overzicht van recente ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak die van belang zijn voor de gevallen van arbeidsongeschiktheid en ontslagen te behandelen.

• Voordeel halen uit succesvolle ervaringen

 

Vrijdag 8 juni 2018

Voorzitter:

Alexander Vandenbergen

Advocaat-Vennoot

LYDIAN

WORKSHOP 1 - ARBEIDSONGESCHIKTHEID

 

De periode vermeld op een medisch getuigschrift vervalt: waar moet u opletten?
• Wat zijn de rechten en verplichtingen van de werknemer en werkgever wanneer het medisch getuigschrift verstrijkt?
• In welke gevallen kan/moet een werkgever na een periode van arbeidsongeschiktheid de arbeidsgeschiktheid (laten) beoordelen?

• Welke medische onderzoeken zijn toegelaten in het kader van een terugkeer naar de werkplek?

• Welke procedure moet worden gevolgd?
• Wat zijn de rechten en verplichtingen van de partijen wanneer de arbeidsgeneesheer een verminderde arbeidsgeschiktheid of een definitieve ongeschiktheid vaststelt?

Eveline Ankaert
Senior Attorney
LYDIAN
Wetenschappelijk medewerker
INSTITUUT VOOR ARBEIDSRECHT - KU LEUVEN

Werkhervatting: waar moet u op letten?

• De vervroegde werkhervatting
- Wat gebeurt er als de werknemer het werk hervat vóór de einddatum van de arbeidsongeschiktheid die op het geneeskundig getuigschrift vermeld staat?
- Wat zijn de risico’s en hoe gaan de partijen hier het best mee om?
• Gedeeltelijke werkhervatting of verminderde prestaties wegens medische redenen:

- In welke gevallen is een deeltijdse werkhervatting mogelijk?
- Is er een verplichting voor de werkgever?
- Wat zijn de te ondernemen stappen in geval van deeltijdse hervatting?
- Wat gebeurt er in geval van een herval?
- Wat zijn de effecten van een deeltijdse hervatting voor het recht op uitkeringen, de vakantierechten, de opzeggingsvergoeding…?

• Verminderde medische geschiktheid om te werken: wat zijn de toepasselijke regels?
- In welke gevallen kunt u gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?
- Welke formaliteiten moet u in orde brengen?

Leen Holvoet
Senior Attorney
LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROECK KIRKPATRICK

Reïntegratietraject van arbeidsongeschikte werknemer: wat is de stand van zaken sinds de inwerkingtreding?
• Wat houdt het reïntegratietraject in?
• Wat zijn de verschillen met de Socio-professionele reintegratie?
• Wat is de rol van de arbeidsgeneesheer?
• Wat moet u doen om het re-integratietraject tot stand te brengen?
• Welke voorzorgsmaatregelen moet u nemen bij het opstellen van het re-integratieplan?

• Moet een re-integratieplan tegen elke prijs opgesteld worden?

• Wat is de rol van de CPBW?
• Wat is het effect op de arbeidsovereenkomst in geval van een gedeeltelijke of definitieve werkhervatting via aangepast werk of ander werk?
• Wat zijn voortaan de rechten en plichten van de partijen in geval van beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht?

Kris de Schutter
Advocaat-Vennoot
LOYENS & LOEFF

 

Lunch voor degenen die aan de volledige dag deelnemen

 

DE MOTIVERING VAN HET ONTSLAG


De Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109
• Inleiding en ontstaansgeschiedenis
• Op wie is de CAO van toepassing?
• Wat is de regeling van de CAO?
• Wat zijn de sancties indien u de CAO niet naleeft?
• Hoe verloopt de toetsing door de rechter?

Daniël Cuypers
Gewoon hoogleraar
UNIVERISTEIT ANTWERPEN


Wat leert ons de rechtspraak over de CAO nr. 109?
• Enkele praktische vragen bij de theorie van de CAO
• Hoe kan de werkgever correct motiveren?
• Welke acties kan een werkgever ondernemen voorafgaand aan het ontslag?

• Waar houden rechters rekening mee bij de berekening van de schadevergoeding?

• Wat zijn de eerste tendensen in de rechtspraak?
• Hoe vaak werden werkgevers veroordeeld?
• Hoe hoog zijn de schadevergoedingen?

Thomas De Jongh
Advocaat
VAN OLMEN & WYNANT

De motivering bij ontslag van bijzondere beschermde werknemers - recente rechtspraak
• Na pestklacht
• Na discriminatie klacht
• Preventieadviseurs
• Vakbondsafgevaardigden
• Personeelsafgevaardigden en kandidaatpersoneelsafgevaardigden voor de OR en het CPBW

Alexander Vandenbergen
Advocaat-Vennoot
LYDIAN

Public concerné

• Directeur personele middelen
• Medewerkers van afdeling Personeelszaken (o.a. HR-medewerkers, HR-business partners, HR-managers)
• Top managers en diensthoofden
• Juridische verantwoordelijken
• Bedrijfsjuristen en juridische raadgevers
• Preventieadviseurs
• Arbeidsgeneeskundigen
• Advocaten
• Consultants HR & HR advisors
• Medewerkers van sociaal secretariaten

 

Prérequis

Aucun

Approche pédagogique

• Tijdens deze studiedag zullen de belangrijkste wijzigingen aan bod komen, om zo het bestek op te maken van de nieuwigheden en de geëvolueerde of verdwenen begrippen

 

INTERACTIVITEIT
• Een programma geïllustreerd door talrijke praktische benaderingen
• Een doelgerichte en interactieve opleiding
• Hebt u al vragen voor de sprekers? Stuur een mail naar jfdesaintmarcq@ifexecutives.com

Sessions

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les prochaines dates (tél : 02 533 10 22) ou pour avoir cette formation en intra

Tarifs

  • excl. btw. - 1 dag : 720 €
  • excl. btw. - 1/2 dag : 400 €

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès