Accueil > Formations > Fiche formation

     Banque - Finance - Assurance

Actuariële technieken voor niet-actuarissen

De praktijkdagen van het actuariaat

Formation dispensée en néerlandais

Meer dan ooit is het actuariaat een groeiende discipline die een centrale plaats binnen de verzekeringsmaatschappijen en pensioenfonds inneemt. Tijdens deze praktische opleiding, delen topspecialisten uit de sector hun expertise met u en leert u de principes, mechanismen en vaststellingsmethoden van tarieven en provisies.

Animateur(s)

Kim EVERAERT - EVERAERT ACTUARIES Everaert Actuaries

 

Objectifs pédagogiques

• Het beheersen van de actuariële principes betreffende levensverzekeringscontracten, schadeverzekeringscontracten en pensioenfondsen

• Ontdekken hoe de actuaris de risico’s evalueert, de tarieven en de voorzieningen berekent

• Het analyseren van de rendabiliteitcomponenten der verschillende contracten en de impact van actuariële technieken

 

Module 1 - Levensverzekeringen

Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA – accreditatienummer 500036 A 

 

DAGEN GEANIMEERD DOOR Wim Kinnet, Gedelegeerd Bestuurder - BALOISE INSURANCE

 

Dinsdag 7 en woensdag 8 november 2017 - Brussel

 

Initiatie in de actuariële technieken betreffende levensverzekeringen

 

ACTUARIËLE TECHNIEKEN TOEGEPAST OP LEVENSVERZEKERINGEN EN KAPITALISATIE

 

Rol van de actuaris in de onderneming

 

Fundamentele begrippen van het leven actuariaat

• Intrestberekening

• Sterftekansen - sterftetafels

• Actuele waarden rekening houdend met de overlevingskansen

• De berekening van levensverzekeringspremies

  - Zuivere/commerciële/inventarispremie

  - Fractionering

• De toeslagen van de levensverzekeringscontracten
• De berekening van de wiskundige voorzieningen

 

Toepassing van actuariële technieken op verzekeringen in geval van overlijden

• Levenslange verzekeringen

• Tijdelijke verzekeringen

• Schuldsaldo verzekeringen

 

Toepassing van actuariële technieken op verzekeringen van de oude generatie in geval van leven al dan niet met overlijden

• Gemengde

• Uitgestelde kapitalen met of zonder tegenverzekering

• Lijfrente

 

Toepassing van actuariële technieken op levensverzekeringen van de nieuwe generatie met prestaties bij leven en overlijden

• Universal Life

• Unit Linked

 

Voorbeelden van levensverzekeringscontracten met becijferde voorbeelden
• Berekening van de technische voorzieningen
• Berekening van de solvabiliteitsmarge


ANALYSE VAN DE RENDABILITEIT VAN EEN LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT

 

De balans en de resultatenrekening


Hoe wordt de rendabiliteit gemeten?

 

De samenstelling van het resultaat
• Resultaat op sterfte
• Financieel resultaat
• Resultaat op kosten

 

Rendabiliteitsstudie (profit testing)


Invloed van bepaalde parameters op de rendabiliteit van een product (sensitiviteitsanalyse)


Simulatie op basis van case studies: invloed van de veranderingen van de parameters op de rendabiliteit
• Kosten en toeslagen
• Over- en ondersterfte
• Financiële producten

 

WAARDERING VAN EEN VERZEKERINGSCONTRACT
Hoe gaan we een verzekeringscontract waarderen?
• Traditional Embedded Value

• Market Consistent Embedded Value

• Solvency II waardering

Module 2 - Schadeverzekeringen

DAGEN GEANIMEERD DOOR Filip Jacobs, Risk Advisor - Actuary - KBC Groep

 

Dinsdag 10 en woensdag 11 oktober 2017 - Brussel

 

Initiatie in de actuariële technieken betreffende schadeverzekeringen

 

ACTUARIËLE SCHADEVERZEKERINGEN: INLEIDING


Classificatie van verzekeringen

 

Voornaamste takken binnen niet-leven

 

De Belgische markt
• Leven versus niet-leven
• Distributiekanalen
• Maatschappijen
• Producten niet-leven

Grondbeginselen van verzekeren


ACTUARIËLE RENDEMENTSBEREKENING
De inkomsten
• Geboekte premie
• Verworven premie
• Premiereserve begin van het jaar
• Premiereserve einde van het jaar

 

De uitgaven
• Schadelasten: uitkeringen en schadereserves/IBN(E)R-voorzieningen
• Interne bedrijfskosten
• Commissielonen

 

Het resultaat van het boekjaar

 

Het resultaat van het voorvalsjaar

 

De afwikkeling van de schadereserves
• Afwikkelingsdriehoek
• Chain-laddermethode
• Invloed op het resultaat

 

Hoe rekening houden met financiële opbrengsten?

 

HET RESULTAAT VOLGENS DE FINANCIËLE STATEN
Statistieken voor de Belgische markt
• Volgens boekjaar
• Volgens voorvalsjaar

 

Het resultaat van de voornaamste takken
• Resultaat van het boekjaar
• Resultaat van het voorvalsjaar
• Actuarieel rendement
• Enkele specifieke posten: voorlopige premie – nog uit te geven premie
• Voorziening voor egalisatie en catastrofen

 

HERVERZEKERING – DEEL 1
Waarom herverzekering?

 

Herverzekeringsvormen
• Facultatief/obligatoir
• Proportioneel/niet-proportioneel

 

OPSTELLEN VAN EEN NIEUW TARIEF

Solidariteit en segmentering


Selectie van tariefvariabelen
• Frequentietabellen
• Regressietechnieken

 

Clustering
• Soorten clusteringmethodes
• Enkele agglomeratiemethodes

 

Bepalen van de risicopremie voor een homogene klasse
• Aanpassen van de basiscijfers
• Eenvoudige tariefberekeningsmethoden: methode van de marginale totalen/kleinste-kwadraten methode
• Lineaire regressie
• Credibiliteitstheorie
• Veiligheidsopslag

 

Van risicopremie naar handelspremie
• Interne kosten
• Vergoeding voor de tussenpersoon

 

HERVERZEKERING – DEEL 2
• Berekenen van de herverzekeringspremie
• Burning cost
• Exposure rating
• Compound Poisson Pareto-model

 

SOLVABILITEIT EN ECONOMISCH KAPITAAL
• Economisch kapitaal
• Van Solvency I naar Solvency II
• De economische balans
• Het vereist kapitaal
• SCR non-life

 

Module 3 - Pensioenen

DAGEN GEANIMEERD DOOR:Kim Everaet, Managing Director, EVERAERT ACTUARIES

 

Dinsdag 3 oktober en woensdag 22 november 2017 - Brussel

 

Initiatie in de actuariële technieken voor pensioenen met financiering en bepaling van sociale rechten

DE VERSCHILLENDE PENSIOENSTELSELS EN HUN KARAKTERISTIEKEN 

Actuariële basistechnieken voor pensioenen

• Actuele waardeberekeningen

• Intrestberekeningen en financiële annuïteiten

• Sterftetafels en berekening van premies voor levensverzekering

• Herleide waarden en reserveberekeningen

• Het principe van de jaarberekening

 

Uitdagingen en kerngegevens over Pensioenen in België vandaag

• Het engagement op lange termijn

• Repartitie en kapitalisatie versus 3 pijlers en het belang van generaties

• Sociale en financiële houdbaarheid

• De meerkost van de vergrijzing en politieke oriëntaties

 

De verschillende soorten pensioensystemen en financiering

• Demografische evolutie en levensverwachting

• Bouwstenen voor pensioenen, wettelijk pensioen en pensioendesign

• Vaste prestatieregelingen en vaste bijdrageregelingen

• Financieringstechnieken en risico’s in pensioenen

• Soorten pensioeninstellingen en hun verbintenissen

• Multi-inrichterspensioenstelsels

 

Reglementair kader en business context tweede pijler

• Verantwoording van de tweede pijler vanuit de financieringsbehoeften

• Reglementair kader en keuze tussen systemen

• Gevoerde debatten en lopende werken

• Het pensioenlandschap voor morgen in België 

• Gelijkschakeling arbeiders en bedienden

ACTUARIËLE REKENTECHNIEK VOOR PENSIOENEN 

Concepten en rekenwijze van financiering

• Technisch prudentiële visie in opstap naar financiering

• Korte en lange termijnverplichtingen

• Financieringsplan en financieringsmethoden

• Soorten financieringsmethoden

• Actuariële assumpties

 

Financieringstechnieken in individuele en collectieve kapitalisatie

• Methoden met of zonder projectie

• Individuele of collectieve methoden

• Methoden met of zonder afzonderlijke afschrijving

• Voorbeelden en oefeningen

 

Actuariële berekeningen voor sociale rechten

• Juridisch kader van verworven rechten

• Wettelijke minimumrendementsgarantie

• Sleutelbegrippen en voorbeeld in vaste prestatieregeling

• Sleutelbegrippen en voorbeeld in vaste bijdrageregeling

• Berekening voor deeltijdse arbeidscontracten

 

Bepaling van sociale rechten in aanvullende pensioenen

• Vaststelling van de rechten en communicatie

• De rol van Sigedis/DB2P/mypension.be

• Procedures van uittreding in vaste prestatieregeling

• Procedures van uittreding in vaste bijdrageregeling

• Wijziging van de pensioentoezegging en dynamisch beheer

 

Public concerné

Module I :

• Voor alle personen die deel uitmaken van of werken voor een levensverzekeringsmaatschappij en die de mechanismen van verzekeringscontracten wensen te begrijpen. Deze opleiding vereist een minimum kennis van financiële wiskunde.

 

Module II :

• Voor alle personen die deel uitmaken van of werkzaam zijn in een schadeverzekeringsmaatschappij en die de methodes van vaststelling van tarieven en provisies willen kennen, alsook de componenten van de resultaten van de verschillende niet-leven producten. Deze opleiding vereist geen wiskundige kennis.

 

Module III :

• Voor alle personen die deel uitmaken van verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, makelaars of tussenpersonen, maar ook voor zij die binnen de bedrijvenwereld beslissingen nemen rond pensioenen of verantwoordelijk zijn voor het human resources beleid of de communicatie rond aanvullende pensioenen.

• Aangezien de opleiding start vanuit de basisconcepten in het actuariaat kan iedereen met een behoorlijke maar algemene wiskundige ingesteldheid aan deze opleiding deelnemen. Zij die zich voorzien van een rekenmachine of die optimaal toegang hebben tot een Excel rekenblad, kunnen dieper ingaan op de voorbeelden en/of gezamenlijke oefeningen.

 

Prérequis

Aucun

Approche pédagogique

• Bij het begin van de opleiding ontvangt u een gedetailleerde documentatiemap zodat u een handig werkinstrument en naslagwerk ter beschikking heeft.

• U krijgt een praktische opleiding door professionals die gespecialiseerd zijn in het betrokken domein. Na elke uiteenzetting kunnen er aan de sprekers vragen worden gesteld

Sessions

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les prochaines dates (tél : 02 533 10 22) ou pour avoir cette formation en intra

Tarifs

  • 1 module van 2 dagen - excl.btw : 1400 €
  • 2 modules van 2 dagen - excl.btw : 2350 €
  • 3 modules van 2 dagen - excl.btw : 3140 €

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès