Accueil > Formations > Fiche formation

     Banque - Finance - Assurance

Actuariële technieken voor niet-actuarissen

De praktijkdagen van het actuariaat

Formation dispensée en néerlandais

• Wat zijn de principes van het actuariaat en hoe de rendabiliteit van de diverse producten analyseren?

• Hoe evalueert de actuaris de risico’s en hoe berekent hij de premies en provisies?

• Wat is de specifieke context van de groepsverzekeringen en pensioenfondsen in België?

Animateur(s)

Ferdy VAN DER BORGHT - EVERAERT ACTUARIES

Filip JACOBS - KBC GROUP

Wim KINNET - BALOISE

 

Objectifs pédagogiques

• Het beheersen van de actuariële principes betreffende levensverzekeringscontracten, schadeverzekeringscontracten en pensioenfondsen

• Ontdekken hoe de actuaris de risico’s evalueert, de tarieven en de voorzieningen berekent

• Het analyseren van de rendabiliteitcomponenten der verschillende contracten en de impact van actuariële technieken

 

Module 1 - Levensverzekeringen

Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA – accreditatienummer 500036 A 

 

Dinsdag 23 en woensdag 24 oktober 2018 - Brussel

 

Dagen geanimeerd door/

Wim Kinnet

Gedelegeerd Bestuurder

BALOISE INSURANCE

 

Initiatie in de actuariële technieken betreffende levensverzekeringen

 

ACTUARIËLE TECHNIEKEN TOEGEPAST OP LEVENSVERZEKERINGEN EN KAPITALISATIE

Wat is de rol van de actuaris in de onderneming? Wat zijn de fundamentele begrippen van het leven actuariaat?

• Hoe de intrest berekenen?

• Sterftekansen – sterftetabellen

• Hoe de actuele waarden rekenen houdend met de overlevingskansen?

• Hoe de levensverzekeringspremies berekenen?

• Zuivere/commerciële/inventarispremie

• Fractionering

• De toeslagen van de levensverzekeringscontracten

• De berekening van de wiskundige voorzieningen

 

Hoe de actuariële technieken voor verzekeringen in geval van overlijden toepassen?

• Levenslange verzekeringen

• Tijdelijke verzekeringen

• Schuldsaldo verzekeringen

 

Hoe de actuariële technieken toepassen voor verzekeringen van de oude generatie in geval van leven al dan niet met overlijden?

• Gemengde verzekeringen

• Uitgestelde kapitalen met of zonder tegenverzekering

• Lijfrente

 

Hoe de actuariële technieken op levensverzekeringen van de nieuwe generatie met prestaties bij leven en overlijden toepassen?

• Universal Life-verzekeringen

• Unit linked-levensverzekeringen

 

Illustraties van levensverzekeringscontracten met  becijferde voorbeelden

• Berekening van de technische voorzieningen

• Berekening van de solvabiliteitsmarge

 

ANALYSE VAN DE RENDABILITEIT VAN EEN LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT

De balans en de resultatenrekening Hoe wordt de rendabiliteit gemeten? Hoe het resultaat samenstellen?

• Resultaat op sterfte

• Financieel resultaat

• Resultaat op kosten

 

Profit testing: hoe de rendabiliteitsstudie uitvoeren? Sensitiviteitsanalyse: wat zijn de bepaalde parameters die op de rendabiliteit van een product een invloed hebben? Simulatie op basis van case studies: invloed van de veranderingen van de parameters op de rendabiliteit

• Kosten en toeslagen

• Over- en ondersterfte

• Financiële producten

 

WAARDERING VAN EEN VERZEKERINGSCONTRACT

Hoe gaan we een verzekeringscontract waarderen?

• Traditional Embedded Value

• Market Consistent Embedded Value

• Solvency II waardering

Module 2 - Schadeverzekeringen

Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA – accreditatienummer 500036 A 

 

Donderdag 25 en vrijdag 26 oktober 2018 - Brussel

 

Dagen geanimeerd door

Filip Jacobs

Risk advisor – Actuary (RCI-GRIS)

KBC GROUP

Initiatie in de actuariële technieken betreffende schadeverzekeringen

 

ACTUARIËLE SCHADEVERZEKERINGEN: INLEIDING

Classificatie van verzekeringen

Wat zijn de voornaamste takken binnen niet-leven?

Wat is de Belgische markt?

• Leven versus niet-leven

• Distributiekanalen

• Maatschappijen

• Producten niet-leven

 

Wat zijn de grondbeginselen van verzekeren?

 

ACTUARIËLE RENDEMENTSBEREKENING

De inkomsten

• Geboekte premie

• Verworven premie

• Premiereserve begin van het jaar

• Premiereserve einde van het jaar

 

De uitgaven

• Schadelasten: uitkeringen en schadereserves/IBN(E)R-voorzieningen

• Interne bedrijfskosten

• Commissielonen

 

Het resultaat van het boekjaar. Het resultaat van het voorvaljaar. De afwikkeling van de schadereserves

• Afwikkelingsdriehoek

• Chain-laddermethode

• Invloed op het resultaat

 

Hoe rekening houden met financiële opbrengsten?

 

HET RESULTAAT VOLGENS DE FINANCIËLE STATEN

Statistieken voor de Belgische markt

• Volgens boekjaar

• Volgens voorvaljaar

 

Het resultaat van de voornaamste takken

• Resultaat van het boekjaar

• Resultaat van het voorvaljaar

• Actuarieel rendement

• Enkele specifieke posten: voorlopige premie – nog uit te geven premie

• Voorziening voor egalisatie en catastrofen

 

HERVERZEKERING – DEEL 1

Waarom herverzekeren? Wat zijn de herverzekeringsvormen?

• Facultatief/obligatoir

• Proportioneel/niet-proportioneel

 

OPSTELLEN VAN EEN NIEUW TARIEF

Solidariteit en segmentering Hoe de tariefvariabelen selecteren?

• Frequentietabellen

• Regressietechnieken

 

Clustering

• Soorten clusteringmethodes

• Enkele agglomeratiemethodes

 

Hoe de risicopremie voor een homogene klasse bepalen?

• Aanpassen van de basiscijfers

• Eenvoudige tariefberekeningsmethoden: methode van de marginale totalen/kleinste-kwadraten methode

• Lineaire regressie

• Credibiliteitstheorie

• Veiligheidsopslag

 

Van risicopremie naar handelspremie

• Interne kosten

• Vergoeding voor de tussenpersoon

 

HERVERZEKERING – DEEL 2

• Hoe de herverzekeringspremie berekenen?

• Burning cost

• Exposure rating

• Compound Poisson Pareto-model

 

SOLVABILITEIT EN ECONOMISCH KAPITAAL

• Economisch kapitaal

• Van Solvency I naar Solvency II

• De economische balans

• Het vereiste kapitaal

• SCR non-life

 

 

 

Module 3 - Pensioenen

Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA – accreditatienummer 500036 A 

 

Woensdag 7 en donderdag 8 november 2018 - Brussel

 

 

Dagen geanimeerd door

Ferdy Van der Borght

Senior Executive Actuary

Everaert actuaries

Initiatie in de actuariële technieken voor pensioenen met financiering en bepaling van sociale rechten

 

Wat zijn de actuariële basistechnieken voor pensioenen?

• Actuele waardeberekeningen

• Intrestberekeningen en financiële annuïteiten

• Sterftetabellen en berekening van premies voor levensverzekering

• Herleide waarden en reserveberekeningen

• Het principe van de jaarberekening

• Oefeningen in excel

 

Wat moet u weten over de uitdagingen en kerngegevens over pensioenen in België vandaag?

• Het engagement op lange termijn

• Repartitie en kapitalisatie versus 3 pijlers en het belang van generaties

• Korte beschrijving van de Belgische wettelijke pensioenen (1e pijler)

• Demografische evolutie en levensverwachting

• De meerkost van de vergrijzing en politieke oriëntaties

• Sociale en financiële houdbaarheid

 

De aanvullende pensioenen (2e pijler)

• Verantwoording van de tweede pijler

- vanuit de financieringsbehoeften

- vanuit fiscaal oogpunt

• De verschillende soorten pensioensystemen en financiering

• Op verschillende niveaus met

- Verschillende soorten collectieve toezeggingen (vaste prestatie / vaste bijdrage / cash-balance) in de schoot van

- Verschillende soorten pensioeninstellingen

- Multi-inrichterspensioenstelsels

• Reglementair kader en business context

• Gelijkschakeling arbeiders en bedienden

• Gevoerde debatten en lopende werken: het pensioenlandschap voor morgen in België

 

Actuariële rekentechniek voor pensioenen

Concepten en rekenwijze van financiering

• Technisch prudentiële visie in opstap naar financiering

• Korte en lange termijnverplichtingen

• Financieringsplan en financieringsmethoden

• Soorten financieringsmethoden

• Actuariële assumpties

• Actuariële berekeningen voor boekhoudkundige waardering en rapportering van de inrichter: basisprincipes voor IFRS-boekhouding (IAS19)

 

Financieringstechnieken in individuele en collectieve kapitalisatie

• Methoden met of zonder projectie

• Individuele of collectieve methoden

• Voorbeelden en oefeningen

 

Actuariële berekeningen voor sociale rechten

• Juridisch kader van verworven rechten

• Wettelijke minimumrendementsgarantie

• Sleutelbegrippen en voorbeeld in vaste prestatieregeling

• Sleutelbegrippen en voorbeeld in vaste bijdrageregeling

• Berekening voor deeltijdse arbeidscontracten

 

Bepaling van sociale rechten in aanvullende pensioenen

• Vaststelling van de rechten en communicatie

• De rol van Sigedis/DB2P/mypension.be

• Procedures van uittreding in vaste prestatieregeling

• Procedures van uittreding in vaste bijdrageregeling

• Wijziging van de pensioentoezegging en dynamisch beheer

 

Public concerné

Module I :

• Voor alle personen die deel uitmaken van of werken voor een levensverzekeringsmaatschappij en die de mechanismen van verzekeringscontracten wensen te begrijpen. Deze opleiding vereist een minimum kennis van financiële wiskunde.

 

Module II :

• Voor alle personen die deel uitmaken van of werkzaam zijn in een schadeverzekeringsmaatschappij en die de methodes van vaststelling van tarieven en provisies willen kennen, alsook de componenten van de resultaten van de verschillende niet-leven producten. Deze opleiding vereist geen wiskundige kennis.

 

Module III :

• Voor alle personen die deel uitmaken van verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, makelaars of tussenpersonen, maar ook voor zij die binnen de bedrijvenwereld beslissingen nemen rond pensioenen of verantwoordelijk zijn voor het human resources beleid of de communicatie rond aanvullende pensioenen.

• Aangezien de opleiding start vanuit de basisconcepten in het actuariaat kan iedereen met een behoorlijke maar algemene wiskundige ingesteldheid aan deze opleiding deelnemen. Zij die zich voorzien van een rekenmachine of die optimaal toegang hebben tot een Excel rekenblad, kunnen dieper ingaan op de voorbeelden en/of gezamenlijke oefeningen.

 

Prérequis

Aucun

Approche pédagogique

• Bij het begin van de opleiding ontvangt u een gedetailleerde documentatiemap zodat u een handig werkinstrument en naslagwerk ter beschikking heeft.

• U krijgt een praktische opleiding door professionals die gespecialiseerd zijn in het betrokken domein. Na elke uiteenzetting kunnen er aan de sprekers vragen worden gesteld

Accréditation(s)

Tarifs

  • excl. btw - 3 modules : 3140 €
  • excl. btw - 2 modules : 2350 €
  • excl. btw - 1 module : 1400 €

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès